Zaměření podkladu pro projekt

• Polohopisné a výškopisné zaměření terénu v požadovaném měřítku

• 3D digitální modely terénu

• Zjištění průběhu hranic pozemků a jejich zákres do digitálního výkresu

• Zjištění vlastnických vztahů

• Zákres průběhu inženýrských sítí do situace

• Ověření průběhu podzemních inženýrských sítí detektorem podzemních inženýrských sítí

• Vyhotovení podélných a příčných profilů terénem

• Zaměření a výpočet kubatur

podklad pro projekt 1

podklad pro projekt 2

podklad pro projekt 3