Fyzické osoby

Mezi nejčastěji prováděné práce pro soukromé osoby – občany se řadí geodetické práce v oblasti katastru nemovitostí. Zejména se jedná o vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení budovy např. při stavbě rodinného domu, přístavby, garáže apod., dále vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene např. pro přípojky inženýrských sítí, geometrický plán pro rozdělení vlastnických hranic,vytyčení lomových bodů parcely atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dále jsou geodetické služby hojně využívány při výstavbě rodinného domu. Tyto geodetické práce spočívají v zaměření pozemku jako podklad pro projekční činnost (pro prostorové umístění budovy do pozemku a napojení na inženýrské sítě), dále ve vytyčení stavby a následně zaměření geometrického plánu pro vyznačení budovy v katastru nemovitostí. Geometrický plán slouží jako příloha listin pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, ale často je také zapotřebí pro čerpání hypotečního ůvěru. V takovém případě se zaměří a vyhotovuje geometrický plán na budovu v rozestavěnosti.

> home