Geometrický plán pro doplnění pozemku ze zjednodušené evidence do KN

Vyhotovuje se jako podklad pro převedení pozemku dosud evidovaného ve zjednodušené evidenci (pozemkový katastr, přídělový nebo scelovací operát, evidence nemovitostí) do katastru nemovitostí.