Investoři

Výstup geodetických činnosti pro investorské společnosti slouží jako zdroj důležitých informací při vymezování rozsahu finančních a jiných investic v rámci projektu. Hodnotným technickým podkladem pro plánování investorských projektů je zejména vyhotovení mapy aktuální situace v požadované lokalitě se zákresem katastrálních hranic parcel.

Pro úpravu majetkoprávních vztahů často využije investorská společnost zhotovení geometrického plánu, který je nedílnou součástí listin pro vklad do katastru nemovitostí. Při projektu nové parcelace je nezbytné provést vytyčení nových lomových bodů parcel a jejich stabilizace v terénu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> home