Základnové stanice

Již od roku 2007 spolupracujeme se společností STAND BY s.r.o., která provádí stavební a akviziční práce pro mobilní operátory – zejména pro společnost T-Mobile a Vodafone.

Při výstavbě, rozšíření a údržbě základnových stanic, které se umisťují na střechy budov, vysílací věže, vodojem či komín, jsou hojně využívány geodetické práce. Pro výstavbu nové základnové stanice provádíme nejprve zaměření podkladu pro vyhotovení projektové dokumentace – zaměříme aktuální situaci terénu v lokalitě nové věže, nebo zaměříme v případě instalace základnové stanice na střechu budovy všechny prvky a konstrukce, nacházející se v blízském okolí plánovaných anténních nosičů. Na základě takto vytvořeného mapového podkladu je projektant schopen vytvořit přesný zákres umístění nosných konstrukcí, technologií, kabelových tras atd. Při stavbě vysílací věže se pak vytyčuje v terénu oplocení věže, betonové piloty a kabelová přípojka. Nakonec se provede zaměření skutečného provedení stavby se zákresem katastrální mapy.

Pokud se základnové stanice rozšiřují o nové technologie, je zapotřebí zaměřit aktuální stav – všechny nosníky antén, technologie, kontejnery a další prvky specifikované projektantem. Tento podklad je opět využit projektantem při planování rozmístění nových technologií, nosičů a antén.

 > reference