INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE

Nabízíme služby v oblasti výstavby pozemních a liniových staveb, podklady pro projekční činnosti a další specializované práce.

 

  • Vyhotovení bodového pole, vytyčovací sít stavby
  • Vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí
  • Zaměření skutečného provedení stavby a vyhotovení dokumentace – geodetická část DSPS
  • Mapování zájmového území – geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
  • Speciální geodetické práce – monitoring deformací

Máme zkušenosti s vyhotovením dokumentace v podnikových normách těchto společností:
ČEZ distribuce, PRE distribuce, T-Mobile, PVK, Deutsche Telekom, SŽDC

BOMA – standard pro zaměření ploch
BOMA International je mezinárodní standard, který definuje způsob zaměření a výpočet pronajímatelné plochy pro exitující či nové kancelářské budovy. Standard BOMA je využívaný v mezinárodním měřítku po celém světě včetně ČR.

 

KATASTR NEMOVITOSTÍ

Vyhotovení geometrických plánů, vytyčení hranic pozemků

Geometrický plán

Slouží jako technický podklad (předepsaná příloha) a je nedílnou součástí příslušných právních listin (kupní smlouva k nemovitosti, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného apod.) pro zápis do katastru nemovitostí.

Nejčastější se vyhotovuje geometrický plán pro:

  • Vyznačení budovy
  • Vyznačení vodního díla
  • Rozdělení pozemku
  • Vymezení rozsahu věcného břemene

Vytyčení vlastnické hranice pozemku

Rozumí se tím přenesení lomových bodů vlastnické hranice evidované v katastrální mapě do terénu. S výsledkem vytyčených hranic je zapotřebí seznámit vlastníky pozemků, pro které je vytyčená hranice společná. Všichni tito vlastníci mají právo vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu.

Vyhotovení dokumentace a o vytyčení vlastnické hranice
Geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné vlastnické hranice pozemku
(Zpřesnění hranic – lomových bodů pozemku, je nutné doložit souhlasné prohlášení vlastníků)

Sídlo

Gutova 2134/26
100 00 Praha 10

IČ: 279 515 29
DIČ:CZ279 515 29

Provozovna

Bulharská 1401/38
101 00 Praha 10

b

Kontakty

E-mail: aritmet@aritmet.cz
Mobil + 420 606 213 599